Słowo od Pastora

 

Witam słowami Pana Jezusa:  „Pokój Boży niech przenika każde serce”  i zapraszam na stronę  Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zboru w Legnicy.

Kilka słów dotyczących naszego zboru.

Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście doświadczyli spotkania z prawdą Biblii, mówiącej o miłości Bożej skierowanej do każdego człowieka i  możliwości doświadczania Boga nie tylko jako potężnego Stworzyciela wszystkiego co nas otacza, ale też jako swego kochającego Ojca, który udowodnił Swoją miłość, posyłając Pana Jezusa na tą ziemię. W Jezusie otrzymujemy usynowienie i  przywilej  przyjęcia wyciągniętej Ojcowskiej dłoni, korzystając ze wszystkich obietnic Biblii.

Dzisiejsza cywilizacja zaprowadziła świat w ogólny chaos, kryzys i tylko Biblia ma tak wiele do zaoferowania wprowadzając  pokój, nadzieję, wskazuje cel życia doprowadzając do rozwiązywania ludzkich problemów w autorytecie Pana Jezusa. Biblia jako objawione słowo dla Kościoła jest źródłem naszej wiary, pobożności, ucząc drogi prowadzącej w zbawcze ramiona  Bożej miłości. W praktyce opieramy się na dwóch przykazaniach, które zamykają się na jednym wspaniałym oczekiwanym słowie miłość. W nawiązaniu do miłości, Jezus pozostawił prawo, które jest odpowiedzią na oczekiwania i pragnienia zagubionego serca: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego” Ewangelia  Łukasza 10:27

Jesteśmy żywym dowodem prawdy objawionej w Jezusie, korzystamy z Bożego przebaczenia i ułaskawienia, rozwiązywania problemów i uzdrowienia w imieniu Pana Jezusa. Tylko Jezus skutecznie uwalnia od nienawiści i nałogów, wiąże i uszczęśliwia rodziny, napełnia radością, pozwala rozpoznać właściwe wartości oparte na Bożej mocy i bliskich braterskich relacjach.

Na naszej stronie chcemy się dzielić doświadczeniami, które przeżywamy dzięki Bożej obecności w naszym życiu. Przybliżać Biblijne nauczanie dotyczące chrześcijanina, poprzez studiowanie Słowa Bożego, świadectwa mówiące o potędze Boga. Umieszczamy również kazania, artykuły i pieśni, którymi na nabożeństwach uwielbiamy naszego Pana. Jesteśmy gotowi rozważać i dyskutować na tematy nauczania biblijnego, Bożej drogi umożliwiającej  przeżywanie mocy Królestwa Bożego.

Mając świadomość powtórnego przyjścia Pańskiego po Kościół, zadajemy sobie i wszystkim pytanie: Czy jesteś gotowy na spotkanie się ze swoim Ojcem, Bogiem Wszechmogącym?

Prosimy o zastanowienie się nad biblijną prawdą, która prowadzi do zbawienia i jest odpowiedzią na zadane pytanie:

„Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios”.  Ewangelia Mateusza 3:2

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony”.  Ewangelia Jana 3:16-17

Niech dobry Pan Jezus błogosławi Ciebie i Twój dom swoją obecnością i łaską.

Pastor Roman Jawdyk

Comments are closed